Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Lịch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020

LỊCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020

 

TT

Nội dung

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

 

THÁNG 1

 

 

1

Phần mềm QLKH tạm dừng cập nhật dữ liệu để thống kê giờ NCKH học kỳ I năm học 2019 - 2020

- Ban KH&CN
- Ban TCCB
- Các đơn vị liên quan

01/01-10/01

2

Cập nhật CSDL KHCN đợt I năm 2020:
Đề tài/dự án KHCN; Bài báo, hội thảo khoa học/seminar/; Sách chuyên khảo, tham khảo…

- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học

10/01-30/5

 

3

Các đơn vị nhận thuyết minh, quyết định phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp Học viện 2020

- Ban KH&CN
- Các đơn vị

 

Trước ngày 15/01

4

Xây dựng kế hoạch chuyển giao KH&CN năm 2020

- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học

Trước ngày 31/ 01

5

Phê duyệt danh mục, thuyết minh đề tài trọng điểm cấp Học viện, đề tài do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2020.

- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học

Trước ngày 31/ 01

6

Nghiệm thu, xây dựng thuyết minh nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ viên chức khối hành chính.

- Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị chức năng,
- Chủ trì nhiệm vụ

Trước ngày 31/ 01

7

Tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh năm 2019

- Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị,
- Các nhóm nghiên cứu mạnh

Trước ngày 31/ 01

 

THÁNG 2

 

 

8

Đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2021 (cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh)

- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhóm nghiên cứu mạnh
- Nhà khoa học

Trước ngày 20/02

9

Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN gửi Bộ KHCN

- Ban KHCN, TCCB; TCKT, HTQT

Trước ngày 01/02

10

Tập huấn công tác KH&CN (xây dựng thuyết minh, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN…) 

- Ban KH&CN
- Ban Tài chính và Kế toán
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học, chủ nhiệm, thư ký đề tài các cấp

Tháng ngày 2/2020

 

THÁNG 3

 

 

11

Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2020

- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Báo cáo viên

Ngày 28/3/2020

12

Các đơn vị báo cáo hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý I/2020

- Các đơn vị
- Ban KH&CN

Trước 29/3/2020

13

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý I/2020

- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
- Nhóm nghiên cứu mạnh

Trước 28/3/2020

14

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các mô hình KHCN phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo

- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan

Trước 28/3/2020

15

Nghiệm thu đề tài cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ

- Các đơn vị
- Ban KH&CN
- Chủ nhiệm đề tài

Trước 28/3/2020

16

Rà soát sản phẩm KH&CN của các nhiệm vụ KH&CN các cấp đã nghiệm thu

- Các đơn vị
- Ban KH&CN
- Chủ nhiệm đề tài

Tháng 3/2020

17

Tập huấn công tác sở hữu trí tuệ 

- Ban KH&CN
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học, chủ nhiệm, thành viên thực hiện đề tài KH&CN các cấp

- Các nhà khoa học

Tháng 2/2020

 

THÁNG 4

 

 

18

Thông báo đề xuất đề tài KHCN các địa phương

- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan

Trước 30/4/2020

19

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

- Các đơn vị
- Ban KH&CN

Trước 30/4/2020
(theo thông báo)

20

Tổng hợp các công trình KHCN được công nhận cấp quốc gia và bài báo quốc tế phục vụ công tác khen thưởng vào ngày 18 tháng 5

- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị liên quan
- Các nhà khoa học

Trước 30/4/2020

 

THÁNG 5

 

 

21

- Tuần lễ khoa học và công nghệ
- Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (ngày 18 tháng 5)

- Ban KH&CN
- Đoàn Thanh niên
- Các đơn vị liên quan
- Các nhóm SVNCKH
- Các nhà khoa học

Ngày 01 đến 18/5/2020

22

Lựa chọn và hoàn tất thủ tục đăng ký các công trình tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

- Bộ GD&ĐT
- Ban KH&CN,
- Các đơn vị liên quan

Trước ngày 30/5/2020

 

THÁNG 6

 

 

23

Phần mềm QLKH tạm dừng cập nhật dữ liệu để thống kê giờ NCKH học kỳ II năm học 2019 - 2020

- Ban KH&CN
- Ban TCCB

Từ ngày 30/05-15/6/2020

24

Cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN đợt II năm 2020

- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học

Từ ngày 15/6 - 31/12/2020

25

Hoàn thiện hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ năm 2021

- Bộ NN&PTNT/Bộ KHCN
- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học

Theo thông báo

26

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 6 tháng đầu năm 2020 của Học viện

- Bộ NN&PTNT
- Ban KH&CN

Trước ngày 30/6/2020

27

Các đơn vị báo cáo hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý II/2020

- Các đơn vị
- Ban KH&CN

Trước ngày 30/6/2020

 

THÁNG 7

 

 

28

Tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương

- Sở KHCN các tỉnh
- Các đơn vị
- Chủ nhiệm đề tài

Theo thông báo

29

Chuẩn bị hồ sơ tham dự giải thưởng quốc gia, quốc tế về KH&CN

- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT
- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
- Các nhà khoa học

Theo thông báo

 

THÁNG 8 -9

 

 

30

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

- Các đơn vị
- Ban KH&CN

Trước ngày 30/9/2020
(hoặc theo thông báo)

31

- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp.
- Kiểm tra, đánh giá tại phòng thí nghiệm và địa điểm nghiên cứu

- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT
- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN

- Ban TC&KT
- Các đơn vị,
- Chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học

Trước ngày 30/8/2020

32

Đề cử xét trao tặng các Giải thưởng KHCN năm 2020

- Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị
- Các nhà khoa học

Trước ngày 30/8/2020
(hoặc theo Thông báo)

33

Các đơn vị báo cáo hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý III/2020

- Các đơn vị
- Ban KH&CN

Trước ngày 30/9/2020

 

THÁNG 10 -11

 

 

34

Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2020

- Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN,
- Báo cáo viên

30/10/2020

35

Các đơn vị tổ chức xét duyệt đề tài KHCN: cấp Học viện, trọng điểm cấp Học viện và sinh viên NCKH và đề tài do dự án Việt Bỉ tài trợ)

-Các đơn vị
- Ban KH&CN

Trước ngày 15/10/2020

 

THÁNG 12

 

 

36

-Xét duyệt đề tài trọng điểm cấp Học viện năm 2021
- Xét duyệt đề tài cấp Học viện do các dự án quốc tế tài trợ năm 2021

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo
- Ban Khoa học và Công nghệ

- Ban Tài chính và Kế toán

- Các đơn vị liên quan

Trước ngày 25/12/2020

37

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Học viện, SVNCKH năm 2019)

- Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN

Trước ngày 31/12/2020

38

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp quốc gia (đến hạn)

- Ban Giám đốc

- Ban KH&CN

- Các đơn vị liên quan

- Chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học

Trước ngày 31/12/2020

39

Tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh năm 2020

- Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị,
- Các nhóm nghiên cứu mạnh

Trước ngày 31/12/2020


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây