Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2023-2025

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số: 33 /TB-KHCN
V/v đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2023-2025
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022
 
    
 
Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm
 
           Căn cứ Công văn số 123/KH-KHTC ngày 28/3/2022 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2023-2025, Ban Khoa học và Công nghệ đề nghị Trưởng các khoa, viện, trung tâm nghiên cứu (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức xây dựng đề xuất dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2023-2025 theo hướng dẫn tại Công văn số 123/KH-KHTC ngày 28/3/2022, cụ thể:
I. Định hướng, trọng tâm ưu tiên
- Sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, theo tiêu chuẩn VietGAP/VietGAHP, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường gắn với chuyển đổi số, kinh tế thị trường.
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ nhằm phát huy lợi thế vùng miền, địa phương; nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng biến đổi khí hậu.
- Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hoá sản xuất, khai thác, bảo quản, chế biến nhằm giảm chi phí đầu vào và tối ưu hoá lợi nhuận kinh tế.
- Liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi, kinh tế hợp tác nhằm xây dựng vùng nguyên liệu, xây dựng các vùng sản xuất có mã số vùng trồng; sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, cấp chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quy định tạo vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước các sản phẩm chủ lực của ngành nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế.
- Phát triển sản phẩm OCOP có khả năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.
 - Phát triển kinh tế rừng, liên kết tổ chức sản xuất rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC và lâm sản ngoài gỗ, nâng cao hiệu quả kinh tế.
- Khắc phục và ứng phó với biến đổi khí hậu, khôi phục sản xuất sau dịch bệnh.
II. Hồ sơ và thời hạn gửi đề xuất
2.1. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (01 bản in) gồm:
1. Công văn đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2023-2025 của đơn vị;
2. Danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2023-2025;
2.2. Nơi nhận và thời hạn:
- Nơi nhận: Phòng 220, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Thời hạn: Trước 17 giờ 00 ngày 22/4/2022.
Ngoài văn bản gửi theo đường công văn, đề nghị đơn vị gửi 01 bản điện tử qua địa chỉ Email: pqlkh@vnua.edu.vn.
Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ có tại website: http://khcn.vnua.edu.vn
  
 Nơi nhận:     
- Như trên;
- Lưu: KHCN, TDT (05).
 
TRƯỞNG BAN
 
(đã ký) 
Lê Huỳnh Thanh Phương
 
Tài liệu kèm theo
Công văn số 123/KH-KHTC ngày 28/3/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây