Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Số: 1600 /HVN-KHCN
V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN
thực hiện từ năm 2019
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017
 
 

 
                         Kính gửi: - Lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm
                                         - Trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh
 
          Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 5171/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2017 ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ yêu cầu của thực tiễn sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội. Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu:
- Lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm (các đơn vị), trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh thông báo, hướng dẫn các nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ và tương đương (theo mẫu) thực hiện từ năm 2019.
- Trưởng các đơn vị tổ chức Hội đồng tư vấn, xét chọn các đề xuất nhiệm vụ KHCN và gửi Ban Khoa học và Công nghệ hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN của đơn vị.
Hồ sơ đề xuất gồm: Danh mục đề xuất (Phụ lục 2); Phiếu đề xuất.
Số lượng: 01 bản in và bản điện tử.
Thời hạn: Trước ngày 20 tháng 01 năm 2018.
Nơi nhận: Phòng 220 - Ban Khoa học và Công nghệ.
                  Địa chỉ email: pqlkh@vnua.edu.vn; Điện thoại: 02462617532

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN (03).

TL.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KH&CN

(đã ký) 

Lê Huỳnh Thanh Phương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây