Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Góp ý dự thảo “Quy định hoạt động dịch vụ tư vấn, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ”

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Số:  396  /TB- HVN
V/v Góp ý dự thảo “Quy định hoạt động dịch vụ tư vấn, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022
  
          Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện
 
         Căn cứ các quy định pháp luật mới ban hành về lĩnh vực khoa học & công nghệ, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ...( Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13, ngày 18/11/2013; Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14, ngày 19/06/2017; Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018; Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, ngày 25/11/2013; Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; và Nghị định 51/2019/NĐ-CP ngày 13/06/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ);
         Căn cứ kế hoạch công tác năm 2022, Ban Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quy định “Quy định hoạt động dịch vụ tư vấn, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ”, Ban giám đốc yêu cầu các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ trong đơn vị mình và có ý kiến góp ý cho bản dự thảo quy định trên. Ý kiến đóng góp xin được gửi bằng văn bản về Ban Khoa học và Công nghệ từ nay đến hết ngày 21 tháng 03 năm 2022 (bản điện tử qua email: pqlkh@vnua.edu.vn).
File dự thảo Quy định download tại đây: Dự thảo Quy định “Quy định hoạt động dịch vụ tư vấn, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ”
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Học viện (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)  
Phạm Bảo Dương
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây