Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/ TB- KHCN
V/v: Xây dựng kế hoạch KHCN, MT năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 
                                      Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện
 
Thực hiện Công văn số 639/BNN-KHCN ngày 23/01/2018 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ (KHCN), môi trường (MT) năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Khoa học và Công nghệ đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, Trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh thông báo, hướng dẫn các nhà khoa học trong đơn vị đề xuất nhiệm vụ KHCN, bảo vệ môi trường năm 2019 theo hướng dẫn tại Công văn số 639/BNN-KHCN ngày 23/01/2018. 
Hồ sơ đề xuất gồm:
             1) Công văn đề xuất nhiệm vụ của đơn vị;
             2) Phiếu đề xuất và danh mục tổng hợp đề xuất nhiệm vụ.
Thời hạn nộp: Trước 11h30 ngày 01/03/2018 (Thứ Năm)
Số lượng: 01 bản in và 01 bản điện tử.
Nơi nhận: Phòng 220 - Ban Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
E-mail: pqlkh@vnua.edu.vn;.
Điện thoại: 04 626 17532.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
Lưu: VT, KHCN (03).
KT. TRƯỞNG BAN KH&CN 
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Trần Thị Lan Hương
 
       Các biểu mẫu đi kèm: 
-
Công văn số 639/BNN-KHCN ngày 23/01/2018
Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN (Biểu A1); Biểu tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ KHCN (Biểu A2);
Phiếu đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (Biểu A3);
Phiếu đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Biểu A4);
Phiếu đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường (Biểu B1); Biểu tổng hợp danh mục đề xuất NVMT (Biểu B2);
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây