Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo đăng ký thực hiện Đề án thí điểm khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 Số: 415 /HVN-KHCN
V/v đăng ký thực hiện Đề án thí điểm khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020
 
 
                                     Kính gửi: - Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu
                                                     - Các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.
 
 
                 Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành Quyết định số 699/QĐ-HVN về việc phê duyệt đề án thí điểm khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học. Mục tiêu của đề án là thu hút, khuyến khích và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học trong Học viện nhằm phát huy và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cá nhân tham gia thông qua các công bố khoa học trong và ngoài nước; tiến bộ khoa học kỹ thuật; sở hữu trí tuệ....Để hoàn thành tốt mục tiêu của Đề án, Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm thông báo, hướng dẫn các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị đăng ký thực hiện Đề án thí điểm khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học của Học viện, cụ thể:
 
                 1) Hồ sơ đăng ký (01 bộ) gồm:
                     - Đơn đăng ký thực hiện Đề án (Mẫu 01);
                     - Lý lịch khoa học của cá nhân (Biểu B1-4-LLCN);
                     - Bảng tổng hợp thông tin cá nhân đăng ký thực hiện Đề án (Mẫu 02).
                2) Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/4/2020
                3) Nơi nhận hồ sơ:
                    - Ban Khoa học và Công nghệ: Phòng 220, Nhà Hành chính.
                    - Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: pqlkh@vnua.edu.vn

                   Khi cần thêm thông tin xin liên hệ: Bà Lê Huỳnh Thanh Phương, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Điện thoại: 0462617550; Email: lhtphuong@vnua.edu.vn.
                   Các văn bản, biểu mẫu đăng ký thực hiện Đề án có tại website: http://khcn.vnua.edu.vn
                   Trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN, TDT (15).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 (Đã ký)
 
Phạm Bảo Dương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây