Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo danh mục dự án KNTW thực hiện từ năm 2023 và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì dự án


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Số: 104 /TB-KHCN
V/v đăng ký hồ sơ chủ trì dự án Khuyến nông
từ năm 2023
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022
 
    
 
                           Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm
 
           Căn cứ Công văn số 1004/KN-KHTC ngày 18/11/2022 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc công bố danh mục dự án KNTW thực hiện từ năm 2023 và hướng dẫn xây dựng chủ trì dự án, Ban Khoa học và Công nghệ đề nghị Trưởng các khoa, viện, trung tâm nghiên cứu (gọi tắt là các đơn vị) thông báo đến cán bộ đơn vị có nhu cầu tham gia đăng ký chủ trì dự án theo hướng dẫn của Công văn số 1004/KN-KHTC ngày 18/11/2022, cụ thể:
2.1. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (01 bản in) gồm:
1. Công văn đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2023-2025 của đơn vị;
2. Danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2023-2025;
3. Hồ sơ gồm 07 mục được quy định tại Điều 16, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018
2.2. Nơi nhận và thời hạn:
- Nơi nhận: Phòng 220, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Thời hạn: Trước 17 giờ 00 ngày 12/12/2022.

Ngoài văn bản gửi theo đường công văn, đề nghị đơn vị gửi 01 bản điện tử qua địa chỉ email: pqlkh@vnua.edu.vn.


  
 Nơi nhận:     
- Như trên;
- Lưu: KHCN, NTT (03).
 
PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH
 


 
(đã ký) 
Trần Hiệp
 
Phụ lục : 1. Công văn số 1004/KN-KHTC ngày 24/11/2022 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
               2. Quyết định 4486/QĐ-BNN-KN ngày 18/11/2022 về việc phê duyệt danh mục dự án Khuyến nông trung ương
               3. Danh mục dự án Khuyến nông trung ương được phê duyệt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây