Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

 

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

 

 

Số: 136 /HVN-KHCN
V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học
và công nghệ năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022  

 
 
Kính gửi:  Lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm
 
           Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
            Căn cứ Công văn số 544/BNN-KHCN ngày 20/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu Trưởng các khoa, viện, trung tâm nghiên cứu (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023 của đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 544/BNN-KHCN ngày 20/01/2022, cụ thể:
I. Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên
             - Các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Triển khai các chiến lược phát triển ngành hàng theo hướng tích hợp đa giá trị, tăng hàm lượng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; coi đây là động lực đột phá đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
               - Đẩy mạnh nghiên cứu, phục tráng, sản xuất và chuyển giao các loại giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, ưu tiên sản xuất giống chất lượng cao; tập trung hoàn thiện công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị và tính cạnh tranh cũng như xây dựng thương hiệu, tạo lập vị thế cho nông sản, thủy sản.
              - Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp chính xác, nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Thực hiện các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, công nghệ sinh học... Tăng cường huy động và khai thác nguồn lực đầu tư từ xã hội cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, thúc đẩy thương mại hóa và nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tế; khuyến khích đầu tư các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
            - Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành; hài hoà hoá tiêu chuẩn khu vực, quốc tế để thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu.
            - Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng và phát triển thương hiệu và tham gia hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị trong và ngoài nước. Chính sách đồng bộ để phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, nông nghiệp chia sẻ….
II. Hồ sơ và thời hạn gửi đề xuất
2.1. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (01 bản in) gồm:
           - Công văn đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023 của đơn vị;
           - Danh mục tổng hợp đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023 (Mẫu B1b.DMĐTDA-BNN);
           - Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (Đề tài khoa học công nghệ, Dự án sản xuất thử nghiệm, đề tài khoa học và công nghệ tiềm năng cấp Bộ theo Mẫu B1a.PĐX-BNN);
2.2. Nơi nhận và thời hạn:
           - Nơi nhận: Phòng 220, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
           - Thời hạn: Trước 17 giờ 00 ngày 15/02/2022.
Ngoài văn bản gửi theo đường công văn, đề nghị đơn vị gửi bản điện tử qua địa chỉ Email: pqlkh@vnua.edu.vn.
Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ có tại website: http://khcn.vnua.edu.vn
  
 Nơi nhận:     
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN, TDT (05).
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 (đã ký
 Phạm Bảo Dương
 
Văn bản, biểu mẫu kèm theo
1. Công văn số 544/BNN-KHCN ngày 20/01/2022
2. Mẫu B1a.PĐX-BNN
3. Mẫu B1b.DMĐTDA-BNN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây