Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo đề xuất ý tưởng, vấn đề liên quan đến việc phát triển đa dạng hóa nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thủy sản

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số: 40 /TB-KHCN
V/v đề xuất ý tưởng, vấn đề liên quan đến việc phát triển đa dạng hóa nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thủy sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

    
 
Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm
 
           Căn cứ Công văn số 2429/BNN-KHCN ngày 20/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất ý tưởng, vấn đề liên quan đến việc phát triển đa dạng hóa nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thủy sản, Ban Khoa học và Công nghệ đề nghị Trưởng các khoa, viện, trung tâm nghiên cứu (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức xây dựng đề xuất ý tưởng, vấn đề liên quan đến việc phát triển đa dạng hóa nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thủy sản, tiến tới từng bước tự chủ nguyên liệu đầu vào phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
1. Hồ sơ đề xuất
Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (01 bản in) gồm:
    - Công văn đề xuất nhiệm vụ của đơn vị;
    - Phiếu đề xuất và danh mục tổng hợp đề xuất;
2. Nơi nhận và thời hạn:
- Nơi nhận: Phòng 220, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Thời hạn: Trước 15 giờ 00 ngày 25/4/2022.
Ngoài văn bản gửi theo đường công văn, đề nghị đơn vị gửi 01 bản điện tử qua địa chỉ Email: pqlkh@vnua.edu.vn.
  
 Nơi nhận:     
- Như trên;
- Lưu: KHCN, TDT (05).
 
TRƯỞNG BAN
 (đã ký) 
Lê Huỳnh Thanh Phương
 
Tài liệu kèm theo
Công văn số 2429/BNN-KHCN ngày 20/4/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây