Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo góp ý cho bản Dự thảo "Thông tư thay thế Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT"

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
  BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               Số: 105/TB-KHCN
                  V/v lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư
                      thay thế TT 18/2015-BNNPTNT   
                                                            
                                                                                                                        Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

                    Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị:

Thực hiện Công văn số 5345/BNN-KHCN v/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT, Ban KHCN đề nghị các đơn vị góp ý cho bản dự thảo trên
Công văn và bản Dự thảo và tài liệu liên quan kính đề nghị Thầy/Cô download dưới đây:
1. Công văn số 5345/BNN-KHCN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế  Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT
2. Tờ trình về việc điều chỉnh Thông tư thay thế Thông tư 18
3. Dự thảo "Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn"
4. Báo cáo đánh giá tác động của một số quy định mới trong dự thảo thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khcn của Bộ.
Hình thức gửi : Đơn vị gửi file mềm vào hòm thư pqlkh@vnua.edu.vn.
Thời hạn gửi: trước 16h ngày 6/9/2021 (Thứ Hai).
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: KHCN.
TRƯỞNG BAN KH&CN
    (Đã ký)
  LÊ HUỲNH THANH PHƯƠNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây