Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo Tập huấn về "Quản lý và sử dụng nhãn hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam"

Chuẩn bị buổi tập huấn thực hiện quy định về "Quản lý và sử dụng nhãn hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam"
Thông báo Tập huấn về "Quản lý và sử dụng nhãn hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam"
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
Số:     2279     /KH-HVN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
Hà Nội, ngày  28   tháng  11  năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Chuẩn bị buổi tập huấn thực hiện quy định về “Quản lý và sử dụng nhãn hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam”
           1. Mục đích
  • Phổ biến đến cán bộ, giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đẩy đủ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của quy định “Quản lý và sử dụng nhãn hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam”, từ đó nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc xây dựng, khai thác có hiệu quả nhãn hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  • Tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung của quy định, bám sát đặc thù của từng đơn vị; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn triển khai thực hiện quy định;
  • Xác định nhiệm vụ và nội dung cụ thể của đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định trên. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị trong việc thực hiện quy định.
          2. Thời gian và địa điểm
          Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2022
          Địa điểm: Tại HT – C
          3. Chương trình buổi tập huấn (kế hoạch kèm theo)
          4. Thành phần tham gia tập huấn
         - Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, đại diện lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm, công ty Spin-off
          5. Tổ chức thực hiện
          5.1. Ban Khoa học và Công nghệ
  • Xây dựng chương trình tập huấn cho cán bộ trong Học viện;
  • Chuẩn bị về nội dung của buổi tập huấn.
         5.2. Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên
  • Chuẩn bị Hội trường, màn hình, loa đài  
Trên đây là dự thảo kế hoạch tổ chức tập huấn thực hiện quy định về “Quản lý và sử dụng nhãn hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam”, các đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                                   
-  Các đơn vị                                                             
-  Lưu VT, KHCN                  
                                                                                         
 GIÁM ĐỐC
 (đã ký)
 
 Nguyễn Thị Lan
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây