Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/ TB- KHCN
V/v: Xây dựng kế hoạch KHCN
Thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2019
Hà Nội, Ngày 22  tháng 01   năm 2018
 
 
Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị.
Thực hiện công văn số 67/BNN- KHCN ngày 04/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm. Ban Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, đề xuất năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hồ sơ gồm:Phiếu đề xuấtDanh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN  
Thời hạn: Trước ngày 28/02/2018.
Số lượng: 01 bản in và 01 bản điện tử.
Nơi nhận: Phòng 220 - Ban Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và pqlkh@vnua.edu.vn;
Điện thoại hỗ trợ: 0462.617757; 0462617532; 

Các tài liệu đi kèm:
- Công văn số 67/BNN- KHCN, ngày 04/01/2018
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KHCN(03) 
TRƯỞNG BAN KH&CN
(Đã ký)
 
Lê Huỳnh Thanh Phương
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây