Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Hướng dẫn xây dựng các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
Số: 12 /KHCN
V/v hướng dẫn xây dựng các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  22  háng 02 năm 2022
 
 
 
Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm
 
         Căn cứ Công văn số 885/BNN-KHCN ngày 15/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023, Ban Khoa học và Công nghệ đề nghị Trưởng các khoa, viện, trung tâm nghiên cứu (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức xây dựng các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023 của đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 885/BNN-KHCN ngày 15/02/2022, cụ thể:
         1. Định hướng đề xuất dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường
         Các nhiệm vụ để phục vụ công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường và tập trung vào những nội dung sau:
         - Các nhiệm vụ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện tại Luật bảo vệ môi trường sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
         - Xây dựng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
         - Các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp từ khâu nuôi, trồng, khai thác đến khâu thu hoạch, bảo quản và sơ chế nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;
         - Các biện pháp phục hồi và cải thiện môi trường các khu vực bị ảnh hưởng trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn thục hiện các giải pháp, tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ, cải tạo, phục hồi và nâng cao độ phì đất nông nghiệp; thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trong hoạt động sản xuất nông nghiệp;
         - Các biện pháp thu gom, công nghệ tái sử dụng và xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu sinh học, phân bón hữu cơ, thức ăn cho gia súc, nuôi trông thủy sản và các hoạt động tạo thu nhập khác nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp;
         - Giải pháp công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu;
         - Giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen, phục hồi các hệ sinh thái đặc thù đã bị suy thoái nghiêm trọng.
 
2. Hồ sơ và thời hạn gửi đề xuất
         2.1. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (01 bản in) gồm:
         - Công văn đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023 của đơn vị;
         - Danh mục tổng hợp đề xuất dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023 (mẫu kèm theo);
       2.2. Nơi nhận và thời hạn:
       - Nơi nhận: Phòng 220, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
       - Thời hạn: Trước 17 giờ 00 ngày 14/3/2022.
Ngoài văn bản gửi theo đường công văn, đề nghị đơn vị gửi bản điện tử qua địa chỉ Email: pqlkh@vnua.edu.vn.
Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ có tại website: http://khcn.vnua.edu.vn
  
 Nơi nhận:     
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN (05).
 
TRƯỞNG BAN
 (đã ký) 
 Lê Huỳnh Thanh Phương
 
 
Tài liệu kèm theo:
1. Công văn số 885/BNN-KHCN ngày 15/02/2022
2. Danh mục tổng hợp đề xuất dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây