Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo góp ý Dự thảo "Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

                HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
                 BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               Số: 108/TB-KHCN
                V/v góp ý Dự thảo "Phát triển khoa học và ứng dụng,
chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao
phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và
                     biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030"
                                                                               
                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

                    Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị:

Thực hiện Công văn số 5520/BNN-KHCN ngày 31 tháng 8 năm 2021 v/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo "Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chế biến khí hậu giai đoạn 2021-2030, Ban KHCN đề nghị các đơn vị góp ý cho bản dự thảo trên
Công văn và bản Dự thảo và tài liệu liên quan kính đề nghị Thầy/Cô download dưới đây:
1. Công văn số 5520/BNN-KHCN ngày 31 tháng 8 năm 2021
2. Dự thảo "QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Đề án Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyền giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”
3. Dự thảo "Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”
4.Dự thảo "Thuyết minh đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030".
Hình thức gửi : Đơn vị gửi file mềm vào hòm thư pqlkh@vnua.edu.vn.
Thời hạn gửi: trước 16h ngày 16/9/2021 (Thứ Năm).
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: KHCN
.
                                                                                                                          TRƯỞNG BAN KH&CN
                                                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                                                        LÊ HUỲNH THANH PHƯƠNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây