Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo góp ý dự thảo "Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ'

 

                HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
                 BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               Số: 110/TB-KHCN
                V/v góp ý dự thảo "Tờ trình và Quyết định sửa đổi,
           bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg
          ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ"
                                                                               
                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

                    Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị:

Thực hiện Công văn số 2498/BKHCN-ƯDCN ngày 14 tháng 9 năm 2021 v/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo "Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ban KHCN đề nghị các đơn vị góp ý cho bản dự thảo trên
Công văn, bản Dự thảo và tài liệu liên quan kính đề nghị Thầy/Cô download dưới đây:
1. Công văn số 2498/BKHCN-ƯDCN ngày 14 tháng 9 năm 2021
2. Tài liệu liên quan
Hình thức gửi : Đơn vị gửi file mềm vào hòm thư pqlkh@vnua.edu.vn.
Thời hạn gửi: trước 16h ngày 01/10/2021 (Thứ Sáu).
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: KHCN.
                                                                                                                          TRƯỞNG BAN KH&CN
                                                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                                                        LÊ HUỲNH THANH PHƯƠNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây