Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
  BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  Số: 104/TB-KHCN
V/v xây dựng chiến lược phát triển KHCN&ĐMST
của Thành phố Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                        Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Kính gửi Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm
Thực hiện Công văn số 1526/SKHCN-QLKH ngày 18/8/2021 của Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội v/v xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội, Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị:
  1. Cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ của đơn vị giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
  2. Đề xuất các nội dung cần quan tâm trong phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội giai đoan tới;
Công văn và Biểu mẫu thu thập thông tin và đề xuất của các đơn vị Kính đề nghị Thầy/Cô download dưới đây:
1. Công văn số 1526/SKHCN-QLKH ngày 18/8/2021 của Sở KHCN Hà Nội.
2. Biểu mẫu thu thập thông tin.

Các đơn vị gửi báo cáo theo Biểu mẫu về Ban KH&CN tổng hợp trước 16h ngày 27/8/2021 (Thứ Sáu) vào địa chỉ email :pqlkh@vnua.edu.vn cc: tranhiep@vnua.edu.vn
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: KHCN.
KT. TRƯỞNG BAN KH&CN
 PHÓ TRƯỞNG BAN KH&CN

    (Đã ký)
   TRẦN HIỆP

;                                                                                                                                           
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                       
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây