Lịch khoa học công nghệ năm 2019

Thứ tư - 16/01/2019 10:05
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
        HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
LỊCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019
 
TT Nội dung Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện và hoàn thành
  THÁNG 1    
1 Phần mềm QLKH tạm dừng cập nhật dữ liệu để thống kê giờ NCKH học kỳ I năm học 2018 - 2019 - Ban KH&CN
- Ban TCCB
- Các đơn vị liên quan
05/01-15/01
2 Cập nhật CSDL KHCN đợt I năm 2019:
Đề tài/dự án KHCN; Bài báo trong nước/quốc tế, hội thảo khoa học/seminar/chuyên đề; Sách chuyên khảo, tham khảo…
- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học
Từ 15/1 – 30/05

 
3 Các đơn vị nhận thuyết minh, quyết định phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp Học viện 2019 - Ban KH&CN
- Các đơn vị


 
Trước 15/01
4 Đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2020 (cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh) - Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhóm nghiên cứu mạnh
- Nhà khoa học
Trước 20/01
5 Phê duyệt danh mục, thuyết minh đề tài trọng điểm cấp Học viện, đề tài do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2019. - Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học
Trước 31/ 01
6 Nghiệm thu, xây dựng thuyết minh nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ viên chức khối hành chính. - Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị chức năng,
- Chủ trì nhiệm vụ
Trước 31/ 01
7 Tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh - Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị,
- Các nhóm nghiên cứu mạnh
Trước 31/ 01
  THÁNG 2    
8 Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành. - Các đơn vị
- Ban KH&CN 
26/2
(theo thông báo)
9 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia trực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ - Các đơn vị
- Ban KH&CN
26/2
(theo thông báo)
10 Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN gửi Bộ KHCN - Ban KHCN, TCCB; TCKT, HTQT Trước 01/02
11 Tập huấn công tác KHCN
 
- Ban KH&CN
- Ban Tài chính và Kế toán
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học, chủ nhiệm, thư ký đề tài các cấp
Tháng 2/2019
  THÁNG 3    
12 Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2019 - Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Báo cáo viên
28/3
13  Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm nghiên cứu mạnh năm 2019 - Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
- Nhóm nghiên cứu mạnh
Trước 28/3
14 Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các mô hình KHCN phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo - Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
Trước 28/3
15 Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (cấp Học viện, cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ, sinh viên NCKH) - Các đơn vị
- Ban KH&CN
- Chủ nhiệm đề tài
Trước 28/3
16 Các đơn vị báo cáo hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý I/2019 - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước 29/3
  THÁNG 4    
17 Thông báođề xuất đề tài KHCN các địa phương - Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
 
18 Tổng hợp các công trình KHCN được công nhận cấp quốc gia và bài báo quốc tế phục vụ công tác khen thưởng vào ngày 18 tháng 5 - Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị liên quan
- Các nhà khoa học
Trước 30/4
  THÁNG 5    
19 - Tuần lễ khoa học và công nghệ
- Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (ngày 18 tháng 5)
- Ban KH&CN
- Đoàn Thanh niên
- Các đơn vị liên quan
- Các nhóm SVNCKH
- Các nhà khoa học
Từ 1-18/5
20 Lựa chọn và hoàn tất thủ tục đăng ký các công trình tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Bộ GD&ĐT
- Ban KH&CN,
- Các đơn vị liên quan
Trước ngày 30/5
  THÁNG 6    
21 Phần mềm QLKH tạm dừng cập nhật dữ liệu để thống kê giờ NCKH học kỳ II năm học 2018 - 2019 - Ban KH&CN
- Ban TCCB
Từ 30/05-25/6
22 Cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN đợt II năm 2019 - Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học
Từ ngày 25/6 - 31/12/2019
23 Hoàn thiện hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ năm 2020 - Bộ NN&PTNT/Bộ KHCN
- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học
Theo thông báo
24 Nghiệm thu đề tài theo Kế hoạch “Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới” - Ban KH&CN
- Đoàn Thanh niên
- Các đơn vị liên quan
- Chủ nhiệm đề tài
Trước 30/6
25 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 6 tháng đầu năm 2019 của Học viện - Bộ NN&PTNT
- Ban KH&CN
Trước ngày 30/6
26 Các đơn vị báo cáo hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý II/2019 - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước ngày 30/6
  THÁNG 7    
27 Tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương - Sở KHCN các tỉnh
- Các đơn vị
- Chủ nhiệm đề tài
Theo thông báo
28 Chuẩn bị hồ sơ tham dự giải thưởng quốc gia, quốc tế về KH&CN - Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT
- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
- Các nhà khoa học
Theo thông báo
  THÁNG 8 -9    
29 - Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp.
- Kiểm tra tại phòng thí nghiệm và địa điểm nghiên cứu
- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT
- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị,
- Chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học
Trước ngày 30/8
30 Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam năm 2019 - Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị
- Các nhà khoa học
Trước ngày 30/8
(Theo Thông báo)
31 Tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh - Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN,
- Các đơn vị
- Nhóm nghiên cứu mạnh
Trước ngày 30/9
32 Các đơn vị báo cáo hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý III/2019 - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước ngày 30/9
  THÁNG 10 -11    
33 Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2019 - Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN,
- Báo cáo viên
30/10
34 Các đơn vị tổ chức xét duyệt đề tài KHCN: cấp Học viện, trọng điểm cấp Học viện và sinh viên NCKH và đề tài do dự án Việt Bỉ tài trợ) -Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước ngày 15/10
35 Xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019-2020 - Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị
- Các nhà khoa học
Theo Thông báo
  THÁNG 12    
36 -Xét duyệt đề tài trọng điểm cấp Học viện năm 2020
- Xét duyệt đề tài cấp học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2020
- Hội đồng Khoa học
- Ban Khoa học và Công nghệ
Trước 25/12
37 Xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 - Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị
- Các nhà khoa học
Theo Thông báo
38 Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Học viện, SVNCKH năm 2019) - Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN Trước 31/12
39 Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ viên chức khối hành chính. - Các đơn vị chức năng,
- Ban KH&CN
- Chủ trì nhiệm vụ
 
40 Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp quốc gia (đến hạn) - Ban Giám đốc/ Ban KH&CN/Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học Trước 31/12
41 Tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh năm 2019 - Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị,
- Các nhóm nghiên cứu mạnh
Trước 31/ 12
 

Tác giả bài viết: Ban Khoa học và Công nghệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay302
  • Tháng hiện tại5,207
  • Tổng lượt truy cập3,549,234
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây