Phương án nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2021

Thứ sáu - 13/08/2021 04:07
1. PHƯƠNG ÁN 1. ĐỊNH MỨC CỦA GIẢNG VIÊN
Phương án này dành cho giảng viên không tham gia các nhóm nghiên cứu và thực hiện đầy đủ 12 tiêu chí theo quy định. Giảng viên thực hiện đủ các tiêu chí và vượt giờ sẽ được thanh toán vượt giờ NCKH theo quy định.
Bảng 1. Định mức của giảng viên năm 2021 (đã miễn giảm)
TT Tiêu chí hoạt động KHCN Đơn vị tính Định mức theo chức danh cá nhân
GS/ PGS TS ThS KS/CN
1 Seminar (có thể online)          
- Trình bày Seminar Lần/năm 1,5 0,8 0,8 0,8
- Tham dự Seminar Lần/năm 2,3 2,3 4,5 4,5
2 Hội thảo          
Bài tham luận trình bày tại hội thảo          
      + Hội thảo cấp Quốc gia trở lên Bài/năm 1,0 1,0 - -
      + Hội thảo cấp Học viện trở lên Bài/năm - - 0,5 0,5
Tham gia hội thảo          
- Tham gia hội thảo từ cấp Quốc gia trở lên Lần/năm 0,5 0,5 0,5 0,5
- Tham gia hội thảo từ cấp Học viện trở lên Lần/năm 0,5 0,5 1,5 1,5
3 Bài báo quốc tế          
Bài báo quốc tế danh mục ISI/Scopus Bài/năm 0,5 0,4 0,1 -
Bài báo tiếng Anh (Tạp chí Học viện) Bài/năm 0,4 - 0,4 -
4 Bài báo tiếng Việt (Tạp chí Học viện) Bài/năm - 0,4 0,8 0,8
5 Bài tham luận hội thảo có phản biện Bài/năm 0,8 0,5 0,3 -
6 Bài tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu Bài/năm 0,8 0,4 0,2 -
7 Các hoạt động tư vấn/ Hướng dẫn kỹ thuật/
Bản tin KHCN đăng trên website Học viện
Sản phẩm/ năm - 0,8 1,5 0,8
8 Quy trình kỹ thuật/ Tiến bộ kỹ thuật/
Tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận cấp cơ sở;

Hoặc góp ý văn bản quy phạm pháp luật;
Hoặc thông tin kết quả nghiên cứu đăng trên website/ tập san Học viện.
Sản phẩm/ năm 0,8 - - -
9 Đề xuất nhiệm vụ NCKH          
- Đề xuất cấp Bộ và tương đương Đề xuất/ năm 2,3 1,5 0,8 -
- Đề xuất cấp Học viện trọng điểm - - - 0,8
10 Nhiệm vụ KHCN được phê duyệt          
- Đề tài cấp Bộ và tương đương (chủ trì) Đề xuất/ năm 0,3 0,3 - -
- Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH - - 0,8 0,8
11 Tham dự Hội đồng tư vấn khoa học hoặc
tư vấn định hướng nghiên cứu,
xây dựng các thuyết minh đề tài/dự án
Hội đồng/ năm 1,0 1,0 1,0 1,0
12 Tham dự Seminar/chuyên đề do chuyên gia
(quốc tế, trong nước, cơ quan quản lý, doanh nghiệp...) trình bày
Lần/năm 1,0 1,0 1,0 1,0
13 Xây dựng và triển khai các đề án của Học viện
(hợp tác với địa phương, doanh nghiệp, HTQT, quản lý trong Học viện…)
Tiết/năm Giám đốc Học viện đặt hàng cá nhân
Ghi chú: Định mức về bài báo khoa học trong quy định là bài báo full.
                                                                                                 
2. PHƯƠNG ÁN 2.  ĐỊNH MỨC CỦA GIẢNG VIÊN THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH
Phương án này dành cho giảng viên tham gia nhóm NCM và thực hiện đầy đủ 12 tiêu chí theo quy định (hệ số bằng 0,8 so với định mức giảng viên quy định tại phương án 1). Nhóm thực hiện đủ tiêu chí và vượt giờ sẽ được thanh toán tiền vượt giờ NCKH theo quy định.
Bảng 2. Định mức của nhóm NCM năm 2021 (đã miễn giảm)
TT Tiêu chí hoạt động KHCN Đơn vị tính Định mức theo nhóm Định mức theo
chức danh cá nhân
GS/PGS TS ThS KS/CN
1 Seminar            
- Trình bày Seminar Seminar/ năm/người   1,2 0,6 0,6 0,6
- Tham dự Seminar   Tối thiểu 70% semina
do nhóm trình bày
2 Hội thảo            
  Tổ chức Hội thảo            
Nhóm trên 20 người:            
- Hội thảo cấp HV  Hội thảo/ năm/nhóm 0,5        
- Hội thảo quốc gia lớn 0,5        
- Hội thảo quốc tế lớn 0,3        
Nhóm 10 - 20 người:            
- Hội thảo cấp HV  Hội thảo/ năm/nhóm 0,5        
- Hội thảo quốc gia lớn 0,5        
- Hội thảo quốc tế nhỏ 0,3        
Nhóm dưới 10 người:            
- Hội thảo cấp HV  Hội thảo/ năm/nhóm 0,5        
- Hội thảo quốc gia nhỏ 0,5        
- Hội thảo quốc tế nhỏ 0,3        
Bài tham luận trình bày tại hội thảo            
      + Hội thảo cấp Quốc gia trở lên Bài/năm   0,8 0,8 - -
      + Hội thảo cấp Học viện trở lên Bài/năm   - - 0,4 0,4
3 Bài báo quốc tế            
Bài báo quốc tế danh mục ISI/Scopus Bài/năm/ người   0,4 0,3 0,1 -
Bài báo tiếng Anh (Tạp chí Học viện)   0,3 - 0,3 -
4 Bài báo tiếng Việt (Tạp chí Học viện) Bài/năm/ người   - 0,3 0,6 0,6
5 Bài tham luận hội thảo đăng kỷ yếu (giờ tính HT q.gia) Bài/năm/ người   0,6 0,4 0,2 -
6 Bài tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu            
  - Nhóm dưới 10 người Bài/năm/ nhóm 2,3        
  - Nhóm 10 - 20 người 3,0        
  - Nhóm trên 20 người 4,5        
7 Các hoạt động tư vấn/Hướng dẫn kỹ thuật/Bản tin KHCN đăng trên website Học viện Sản phẩm/ năm/người   - 0,6 1,2 0,6
8 Quy trình kỹ thuật/ Tiến bộ kỹ thuật/ Tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận cấp cơ sở; Hoặc góp ý văn bản quy phạm pháp luật; Hoặc thông tin kết quả nghiên cứu đăng trên website/ tập san Học viện. Sản phẩm/ năm/người   0,6 - - -
9 Đề xuất nhiệm vụ NCKH            
- Đề xuất cấp Bộ và tương đương Đề xuất/ năm/người   1,8 1,2 0,6 -
- Đề xuất cấp Học viện trọng điểm   - - - 0,6
10 Nhiệm vụ KHCN được phê duyệt     - - - -
- Đề tài cấp Bộ và tương đương (chủ trì) Nhiệm vụ/ năm/người   0,2 0,2 - -
- Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH   - - 0,6 0,6
11 Tổ chức Hội đồng tư vấn khoa học/ tư vấn định hướng nghiên cứu, xây dựng các thuyết minh đề tài/dự án Hội đồng/ năm/nhóm 1,0        
12 Mời chuyên gia trình bày Seminar/ Chuyên đề (chuyên gia quốc tế, trong nước, cơ quan quản lý, doanh nghiệp...) Seminar/ năm/nhóm 1,0        
13 Xây dựng và triển khai các đề án của Học viện (hợp tác với địa phương, doanh nghiệp, HTQT, quản lý trong Học viện…) Tiết/năm/ nhóm Giám đốc Học viện đặt hàng
cho nhóm hoặc thành viên của nhóm
 
Ghi chú: Định mức về bài báo khoa học trong quy định là bài báo full.
3. PHƯƠNG ÁN 3.  ĐỊNH MỨC CỦA GIẢNG VIÊN THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC
            Quy định chung: Nhóm nghiên cứu xuất sắc là tập thể các nhà khoa học trong và ngoài Học viện hợp tác nghiên cứu tập trung vào: (1) Công bố bài báo khoa học thuộc danh mục ISI/Scopus và (2) Đấu thầu đề tài cấp Bộ và tương đương trở lên.
            + Trưởng nhóm là cán bộ cơ hữu của Học viện hoặc chuyên gia ngoài Học viện ký hợp đồng lao động/làm việc tại Học viện. Trưởng nhóm hưởng mức lương 20 triệu/tháng, thực hiện 50% định mức giảng dạy. Thành viên tham gia chỉ thực hiện 2 tiêu chí: Tiêu chí 3 (Bài báo ISI/Scopus) và Tiêu chí 10 (Nhiệm vụ KHCN được phê duyệt).Các thành viên trong nhóm cùng với trưởng nhóm hoàn thành định mức theo quy định.
Bảng 3. Định mức của nhóm nghiên cứu xuất sắc
TT Tiêu chí Đơn vị tính Định mức năm 2021 (đã miễn giảm)
Trưởng
nhóm (*)
Thành viên tham gia
GS/PGS TS ThS
1 Bài báo ISI/Scopus (là tác giả chính) Bài/năm 3 (2 bài ISI) 0,45 0,38 0,08
2 Đề tài cấp Bộ và tương đương (chủ trì) Đề tài/năm 1,5 0,30 0,30 -
 
4. PHƯƠNG ÁN 4. ĐỊNH MỨC CỦA GIẢNG VIÊN THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU TINH HOA
            Quy định chung: Nhóm nghiên cứu tinh hoa là tập thể các nhà khoa học trong và ngoài Học viện hợp tác nghiên cứu tập trung vào: (1) Công bố bài báo khoa học thuộc danh mục ISI/Scopus và (2) Đấu thầu đề tài cấp Bộ và tương đương trở lên. Trong đó:
            + Trưởng nhóm là cán bộ cơ hữu của Học viện hoặc chuyên gia ngoài Học viện ký hợp đồng lao động/làm việc tại Học viện. Trưởng nhóm được hưởng mức lương 30 triệu/tháng, giảng dạy lý thuyết 30 giờ/năm. Thành viên tham gia chỉ thực hiện 2 tiêu chí: Tiêu chí 3 (Bài báo ISI/Scopus) và Tiêu chí 10 (Nhiệm vụ KHCN được phê duyệt).
Bảng 4. Định mức của nhóm nghiên cứu tinh hoa
TT Tiêu chí Đơn vị tính Định mức năm 2021 (đã miễn giảm)
Trưởng
nhóm (**)
Thành viên tham gia
GS/PGS TS ThS
1 Bài báo ISI/Scopus (là tác giả chính) Bài/năm 6 (4 bài ISI) 0,36 0,30 0,06
2 Đề tài cấp Bộ và tương đương (chủ trì) Đề tài/năm 3 0,24 0,24 -  
5. PHƯƠNG ÁN 5. ĐỊNH MỨC CỦA GIẢNG VIÊN CHỈ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ BÀI BÁO KHOA HỌC HOẶC ĐỀ TÀI
             Phương án 5 dành cho các giảng viên không tham gia vào các nhóm nghiên cứu, không thực hiện 12 tiêu chí theo quy định, chỉ thực hiện tiêu chí Bài báo khoa học hoặc Đề tài. Giảng viên lựa chọn phương án này sẽ không được tính vượt giờ nghiên cứu khoa học, chỉ tính thưởng bài báo quốc tế khi vượt định mức với mức thưởng bằng 60% theo quy định. Nếu thiếu định mức sẽ phải thay thế bằng giờ giảng dạy hoặc nộp bù kinh phí theo quy định.
thay thế bằng giờ giảng dạy hoặc nộp bù kinh phí theo quy định.
Bảng 5. Định mức của giảng viên chỉ thực hiện tiêu chí Bài báo và Đề tài (đã miễn giảm)
Sản phẩm ĐVT Định mức năm 2021
(đã miễn giảm)
GS/PGS TS ThS KS/CN
Bài báo khoa học (*)          
Bài báo ISI Bài/năm 0,75      
Bài báo Scopus Bài/năm   0,75    
Bài báo tiếng Anh của Học viện Bài/năm     0,75  
Bài báo tiếng Việt Bài/năm       0,75
Hoặc Đề tài          
Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ và tương đương Đề tài/năm 0,75 0,75    
Chủ nhiệm đề tài/dự án doanh nghiệp (250 triệu đến dưới 1 tỷ đồng) Đề tài/năm     0,75  
Chủ nhiệm đề tài cấp Học viện Đề tài/năm       0,75
Hoặc là tác giả chính của 1 trong các sản phẩm:          
Giống cây trồng, vật nuôi/TBKT/Giải pháp hữu ích/Bằng sáng chế/
Sản phẩm KH&CN mang thương hiệu Học viện được công nhận lưu hành
Sản phẩm/năm 0,75 0,75 0,75 0,75
Ghi chú: (*) Định mức về bài báo khoa học trong quy định là bài báo full.
 

Tác giả bài viết: Ban Khoa học và Công nghệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,141
  • Tháng hiện tại82,978
  • Tổng lượt truy cập4,718,852
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây